Cổ đông
Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII (năm 2022).

Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII (năm 2022).

Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII (năm 2022).
Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII (năm 2022).

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII (năm 2022).

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII (năm 2022).
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII (năm 2022).

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII (năm 2022).

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII (năm 2022).