Cổ đông
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
So sánh sửa đổi Điều lệ Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

So sánh sửa đổi Điều lệ Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

So sánh sửa đổi Điều lệ Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.