Tin cho cổ đông
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
Page 1 of 4
1