Tin cho cổ đông
Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII (năm 2022).

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII (năm 2022).

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII (năm 2022).
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII (năm 2022).

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII (năm 2022).

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII (năm 2022).
Tổng hợp kết quả lấy ý kiến Cổ đông về việc thông qua Phương án và Uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê và chuyển giao quyền thuê đất tại Tổng kho B.

Tổng hợp kết quả lấy ý kiến Cổ đông về việc thông qua Phương án và Uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê và chuyển giao quyền thuê đất tại Tổng kho B.

Tổng hợp kết quả lấy ý kiến Cổ đông về việc thông qua Phương án và Uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê và chuyển giao quyền thuê đất tại Tổng kho B.
Phiếu lấy ý kiến Cổ đông về việc thông qua Phương án và Uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê và chuyển giao quyền thuê đất tại Tổng kho B.

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông về việc thông qua Phương án và Uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê và chuyển giao quyền thuê đất tại Tổng kho B.

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông về việc thông qua Phương án và Uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê và chuyển giao quyền thuê đất tại Tổng kho B.