Công đoàn Công ty được Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng Cờ thi đua năm 2019
Sáng ngày 10/01/2020, tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 của Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Công ty đã được nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2019 của Công đoàn Công thương Việt Nam. Có 02 cá nhân của Công ty được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen toàn diện năm 2019. Có 04 tập thể và 07 cá nhân của Công đoàn Công ty được Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng Bằng khen toàn diện năm 2019.