Công đoàn Công ty được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ Thi đua năm 2020
Chiều ngày 21/01/2021, tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 của Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Công ty đã được nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Có 01 cá nhân của Công ty được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen toàn diện năm 2020 và 05 cá nhân của Công đoàn Công ty được Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng Bằng khen toàn diện năm 2020.