Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI, năm 2020.
Sáng 14/3/2020 tại trụ sở Công ty, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI, năm 2020. Về dự có đông đủ các cổ đông của Công ty, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết công tác SXKD 5 năm nhiệm kỳ III (2015-2019), phương hướng SXKD 5 năm nhiệm kỳ IV (2020-2024), bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và các nội dung liên quan khác. Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Ông Trần Viết Hưng
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Vịnh
3. Ông Nguyễn Việt Dũng
4. Bà Đỗ Thị Thơm
5. Ông Đỗ Mạnh Quân
Và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Ông Nguyễn Bá Anh Tuấn
2. Bà Lê Vân Anh
3. Bà Trịnh Thanh Huyền
Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội: