Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XX (năm 2024).
Sáng 02/03/2024 tại trụ sở Công ty, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XX (năm 2024). Về dự có đông đủ các cổ đông của Công ty được triệu tập, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và các nội dung liên quan khác. Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội: