Cổ đông
Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17- năm 2021.

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17- năm 2021.

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17- năm 2021.
Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17- năm 2021.

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17- năm 2021.

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17- năm 2021.
Phiếu lấy ý kiến Cổ đông về việc triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông về việc triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông về việc triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.