Kinh doanh
Nghị định Số: 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Nghị định Số: 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Nghị định Số: 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.
Thông tư số: 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính ban hành danh mục xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Thông tư số: 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính ban hành danh mục xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Thông tư số: 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính ban hành danh mục xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
Luật số 68/2014/QH13 Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014

Luật số 68/2014/QH13 Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014

Luật số 68/2014/QH13 Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014
Công văn số 14171/TCHQ-TXNK ngày 25/11/2014 của Tổng cục Hải quan về việc thu nộp lệ phí Hải Quan.

Công văn số 14171/TCHQ-TXNK ngày 25/11/2014 của Tổng cục Hải quan về việc thu nộp lệ phí Hải Quan.

Công văn số 14171/TCHQ-TXNK ngày 25/11/2014 của Tổng cục Hải quan về việc thu nộp lệ phí Hải Quan.
Hệ thống VBPL hiện hành về Hải quan

Hệ thống VBPL hiện hành về Hải quan

Hệ thống VBPL hiện hành về Hải quan