Thông tin pháp luật
Hướng dẫn sử dụng chuyên mục này !

Hướng dẫn sử dụng chuyên mục này !

Truy cập module Lịch Công Tác để đăng nhập và xem được các nội dung của chuyên mục này ! Hoặc Truy cập Website hethongvanban.com.vn với tên đăng nhập và mật khẩu đã gửi cho các đơn vị.
Công văn số: 3799/BHXH-BT ngày 28/8/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT.

Công văn số: 3799/BHXH-BT ngày 28/8/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT.

Công văn số: 3799/BHXH-BT ngày 28/8/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT.
Nghị định số: 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Nghị định số: 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Nghị định số: 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Thông tư số: 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Nghị định số 124/2008/NĐ-CP, Nghị định 122/2011/NĐ-CP của Chính Phủ.

Thông tư số: 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Nghị định số 124/2008/NĐ-CP, Nghị định 122/2011/NĐ-CP của Chính Phủ.

Thông tư số: 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Nghị định số 124/2008/NĐ-CP, Nghị định 122/2011/NĐ-CP của Chính Phủ.
Thông tư số: 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ.

Thông tư số: 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ.

Thông tư số: 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ.