Đảng bộ Công ty nhận khen thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 của Quận uỷ Long Biên