Công đoàn Công ty được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2022