Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIX (năm 2023).
Sáng 18/02/2023 tại trụ sở Công ty, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIX (năm 2023). Về dự có đông đủ các cổ đông của Công ty được triệu tập, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và các nội dung liên quan khác. Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội: