Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII, năm 2022.
Sáng 05/3/2022 tại trụ sở Công ty, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII, năm 2022. Về dự có đông đủ các cổ đông của Công ty được triệu tập, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và các nội dung liên quan khác. Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội: