Thực tập phương án phối hợp chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực kho B năm 2021